Política de Privacitat

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Identitat: SUSANNA VAQUER I NAVARRO
DNI: 38.031.492-A
Adreça postal: C/ ENTENÇA, 188 BAIXOS (08029) BARCELONA
Telèfon: 93 322 96 05
Correu electrònic: escola@escolabegonia.cat
Dades de contacte del C/ ENTENÇA, 188 BAIXOS (08029) BARCELONA
Responsable de Privacitat escola@escolabegonia.cat

FINALITAT AMB LA QUE ES TRACTEN LES SEVES DADES

Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:

• Gestió administrativa i comercial dels alumnes i proveïdors
• Gestió i comunicació de les consultes a la web
• Captació d’imatges per garantir la seguretat de les persones i bens

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran:

• Les imatges es conservaran durant el període màxim de 30 dies.
• Mentre es mantingui la relació comercial
• Les dades es conservaran durant el temps necessari per acomplir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats
• Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l’interessat
• Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades
• En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

• El tractament es realitza d’acord amb una relació contractual
• El tractament es realitza d’acord amb el consentiment de l’interessat

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TIPUS DE DADES QUE ES TRACTEN

Les dades es cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport a SUSANNA VAQUER I NAVARRO, així com als tercers necessaris amb els que sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.

ELS DRETS DELS INTERESSATS

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si SUSANNA VAQUER I NAVARRO l’està tractant dades personals que l’interessin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

COM POT EXERCIR ELS DRETS?

Mitjançant un escrit dirigit a SUSANNA VAQUER I NAVARRO, C/ ENTENÇA, 188 BAIXOS (08029) BARCELONA.

Mitjançant un escrit dirigit a SUSANNA VAQUER I NAVARRO a l’adreça de correu electrònic: escola@escolabegonia.cat

QUINES VIES DE RECLAMACIÓ EXISTEIXEN?

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

Idiomes »